DRUKUJ
2019-04-17

Konkurs na Dyrektora Szkoły Podstawowej w
Końskiem

Zarządzenie Nr 110/2019

Wójta Gminy Dydnia

z dnia 17 kwietnia 2019 r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Księdza Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka w Końskiem,

Końskie 35, 36-204 Dydnia

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Grabówce, Grabówka 65a, 36-207Grabownica

 

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ) i art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) oraz par. 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadgimnazjalnej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587) zarządzam co następuje:

 

§ 1

•    Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Księdza Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka w Końskiem, Końskie 35, 36-204 Dydnia.

•    Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Grabówce, Grabówka 65a, 36-207 Grabownica.

 

 

§ 2

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Dydnia odrębnym Zarządzeniem.

 

§ 3

1.      Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

2.      Ogłoszenie zamieszcza się na:

•    stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Dydnia,

•    stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Podkarpackiego Kuratora Oświaty
w Rzeszowie,

•    tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dydnia.

 

§ 4

1.      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2.      Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Obsługi Szkół Gminy Dydnia.

 

 

 

Wójt

 

mgr Alicja Pocałuń