2019-03-19

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Teresa Szelest – Kierownik
Agnieszka Jatczyszyn – Zastępca Kierownika
Monika Paraniak – Główny księgowy
Joanna Bogaczewicz – Inspektor
Anna Pilawska – starszy specjalista pracy socjalnej
Halina Bok - starszy specjalista pracy socjalnej
Urszula Tercha - starszy specjalista pracy socjalnej
Katarzyna Wójcik – pracownik socjalny
Zyta Sokołowska – asystent rodziny
Agnieszka Adrian-Kopiczak – pomoc administracyjna


e-mail gopsdydnia@interia.pl
tel. 134308127
fax. 13 4303482

 


Celem działania Ośrodka jest podejmowanie działań w zakresie pomocy społecznej, zmierzających do przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin, które nie są w stanie ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, oraz pobudzenie osób i rodzin do współdziałania, prowadzenie zadań dotyczących potrzeb pomocy społecznej poprzez bezpośrednie i pośrednie udzielanie świadczeń,
Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
GOPS wykonuje zadania własne i zadania zlecone gminy wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz inne zadania zlecone realizowane w oparciu o przepisy szczególne.

Do podstawowych zadań Ośrodka należy w szczególności:
1) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
2) praca socjalna,
3) prowadzenie i rozwój infrastruktury socjalnej,
4) analiza zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
5) realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
6) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Do zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym realizowanych przez Ośrodek należą w szczególności:
1) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;
2) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
3) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
7) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
8)opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
9) praca socjalna;
10) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
11) dożywianie dzieci;
12) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
13) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
14) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
15) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;
16) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
17) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Do zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Ośrodek należy również:
1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;
3) kierowanie do Domów Pomocy Społecznej osób wymagających opieki;
4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
5) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

Do zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez Ośrodek należy:
1) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
3) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
4) Ośrodek realizować będzie inne działania, w których dochody będą osiagalne zgodnie z prawem polskim
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy;
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

Do zadań gminy w zakresie wykonywania innych zadań zleconych, realizowanych przez Ośrodek należą:
1) realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych poprzez przyznawanie i wypłacanie zasiłków:
a) rodzinnych wraz z dodatkami
b) pielęgnacyjnych
c) świadczeń pielęgnacyjnych
d) jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka;
2) realizacja ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów poprzez przyznawanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Ośrodek przygotowuje i realizuje projekty dofinansowywane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W celu realizacji zadań pomocy społecznej Ośrodek współpracuje na zasadach partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, stowarzyszeniami, Kościołem Katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się