Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Ogłoszenie o możliwości składania wniosków o udzielenie
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
04.10.2019 więcej
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
Specjalistyczne usługi opiekuńcze
05.08.2019 więcej
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
11.07.2019 więcej
Ogłoszenie wyników konkursu na specjalistyczne usługi opiekuńcze
Ogłoszenie wyników konkursu na specjalistyczne usługi
opiekuńcze
18.06.2019 więcej
Internet bez barier w Gminie Dydnia
Internet bez barier w Gminie Dydnia
31.05.2019 więcej
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
22.05.2019 więcej
Rozstrzygnięcie konkursu z GPPIRPA
Rozstrzygnięcie konkursu z GPPIRPA
30.04.2019 więcej
Ogłoszenie o wysokości podstawowej kwoty dotacji na 2019r.
Ogłoszenie o wysokości podstawowej kwoty dotacji na 2019r.
25.04.2019 więcej
Konkurs na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Końskiem
Konkurs na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Końskiem
17.04.2019 więcej
Konkurs ofert na realizację zadania wynikającego z GPPIRPA
Konkurs ofert na realizację zadania wynikającego z GPPIRPA
08.04.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się