2019-10-04

Ogłoszenie o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY DYDNIA

 

            W związku z realizacją Uchwały Nr V/56/2019 Rady Gminy Dydnia z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Dydnia, niestanowiących jej wyłącznej własności, wynikającej z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 t.j.)

 

Zawiadamiam

 

o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

  1. Dotacja może być udzielona wyłącznie podmiotom, które posiadają tytuł prawny do zabytku, o którym mowa w § 1 ust. 1, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.
  2. Wnioskodawcy mogą się starać się o przedmiotowe dotacje na nakłady konieczne na zadanie w zakresie określonym w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, składając wnioski na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/56/2019 Rady Gminy Dydnia z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Dydnia, niestanowiących jej wyłącznej własności.
  3. Wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w terminie do 20 października 2019 roku w sekretariacie Urzędu Gminy Dydnia pok. nr 102.
  4. Uchwała, określająca zasady udzielania przedmiotowych dotacji i formularz w/w wniosku są dostępne w Referacie Inwestycji Infrastruktury i Programów Pomocowych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dydni (strona archiwalna) http://bip.gminadydnia.pl.
  5. Wnioskodawca, któremu zostanie udzielona dotacja, będzie zobowiązany umową wydatkować przyznane środki stosując przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), gdy zachodzić będą przesłanki określone w art. 3 ust. 1 pkt. 5 ww. ustawy, natomiast w pozostałych przypadkach stosując zasadę równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości na podstawie art. 3 ust. 3 w/w ustawy.
  6. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dydni w Referacie Inwestycji Infrastruktury i Programów Pomocowych w pok. nr 105 lub nr tel. 134308152.

 

 

Wójt Gminy Dydnia

     Alicja Pocałuń

Załączniki

  ogloszenie zabytki.pdf 1,26 MB (pdf) szczegóły pobierz
  wniosek.doc 140 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się