2019-06-19

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Wójt Gminy Dydnia

36-204 Dydnia, woj. Podkarpackie, tel. (0-13) 430-31-53, 430-30-02,  tel./fax (0-13) 430-31-94 - NIP  686-15-58-830

 

 

RIIiPP.6220.1.2019                                                                                Dydnia 18.06.2019 r.

 

Obwieszczenie

 

Stosownie do art. 74 ust. 3 im art. 75 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, ze zm.) oraz na podstawie art. 49 i  61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z wnioskiem Powiatu Brzozowskiego odnośnie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi powiatowej  Nr 2049 R Niebocko – Grabówka – Falejówka  w km 2 + 410 – 3 + 035 oraz 5 + 055 – 5 + 770 w miejscowości Grabówka  wraz z budową chodnika dla pieszych w km 3 + 565 – 3 + 785 w miejscowości Grabówka realizowanych na działkach gruntowych  o nr 1099/1, 1099/2, 1099/3, 826/1

 

Wójt Gminy Dydnia zawiadamia strony postępowania

  1. O wszczęciu postępowania administracyjnego odnośnie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi powiatowej  Nr 2049 R Niebocko – Grabówka – Falejówka  w km 2 + 410 – 3 + 035 oraz 5 + 055 – 5 + 770 w miejscowości Grabówka  wraz z budową chodnika dla pieszych w km 3 + 565 – 3 + 785 w miejscowości Grabówka
  2. Strony mogą zapoznać się z przedłożoną dokumentacją tj. wnioskiem, kartą informacyjną  przedsięwzięcia w siedzibie Urzędu Gminy w Dydni w godz. 7.30 – 15.15

Tomasz Wójcik

inspektor

 

 

Wójt Gminy Dydnia

36-204 Dydnia, woj. Podkarpackie, tel. (0-13) 430-31-53, 430-30-02,  tel./fax (0-13) 430-31-94 - NIP  686-15-58-830

 

 

 

 

RIIiPP.6220.1.2019                                                                                Dydnia 18.06.2019 r.

 

Obwieszczenie

Stosownie do art. 74 ust. 3 im art. 75 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, ze zm.) oraz na podstawie art. 49   ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z wnioskiem Powiatu Brzozowskiego odnośnie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi powiatowej  Nr 2049 R Niebocko – Grabówka – Falejówka  w km 2 + 410 – 3 + 035 oraz 5 + 055 – 5 + 770 w miejscowości Grabówka  wraz z budową chodnika dla pieszych w km 3 + 565 – 3 + 785 w miejscowości Grabówka realizowanych na działkach gruntowych  o nr 1099/1, 1099/2, 1099/3, 826/1

 

Wójt Gminy Dydnia zawiadamia strony postępowania

  1. Wójt Gminy Dydnia wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
    w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzozowie odnośnie wydaniem opinii dot. Przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia w/w.
  2. Strony mogą zapoznać się z przedłożoną dokumentacją tj. wnioskiem, kartą informacyjną  przedsięwzięcia w siedzibie Urzędu Gminy w Dydni w godz. 7.30 – 15.15

 

 

                                                                                                                           Tomasz Wójcik

                                                                        inspektor

 

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się