2019-09-05

Ogłoszenie Wójta Gminy Dydnia

Ogłoszenie

Wójt Gminy Dydnia

 

 

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu osobowego Citroen C5 2,0HDI

                                                           

1. Przedmiot sprzedaży:

Rodzaj pojazdu: samochód osobowy

Marka: CITROEN C5 HDI MR’05

Wersja: liftback 5 drzwiowy

Rok produkcji: 2007

Data pierwszej rejestracji: 12 września 2007r.

Data ważności badania technicznego: 18 września 2019 r.

Numer rejestracyjny: RBR 20GR

Numer identyfikacyjny: VF7RCRHRH76810440

Rodzaj silnika: z zapłonnym samoczynnym

Kolor powłoki lakierniczej: srebrny metalizowany

Pojemność silnika: 1997 cm3 /100kW (136kM)

Doładowanie:Turbosprężarka z chłodn. powietrza

Rodzaj skrzyni biegów: manualna

Rodzaj paliwa: olej napędowy

Wskazania licznika: 440007

Okres eksploatacji pojazdu: 143 miesięcy

 

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Nadwozie:

Nieliczne ubytki powłoki lakierowej, stwierdzono ogniska korozji na tylnych błotnikach pojazdu, wymagające napraw blacharsko-lakierniczych

Wnętrze nadwozia:

Kompletne, zużycie w stopniu odpowiadającym przebiegowi i czasowi użytkowania pojazdu.

Silnik:

Pracuje płynnie w pełnym zakresie obrotowym

Zawieszenie:

Układ hydropneumatyczny regulacji poziomu zawieszenia wymaga naprawy

Oświetlenie:

Osprzęt elektryczny i oświetlenie bez uwag, stan zgodny z normatywnym dla danego okresu eksploatacji.

 

II. Cena wywoławcza

Cena wywoławcza/minimalna (netto): 3902,44 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset dwa złote 44/100). Samochód będący przedmiotem przetargu można oglądać w Dydni, w godzinach 7:30-15:00 po wcześniejszym uzgodnieniu z PanemWacław Zimoń tel. 608 803 972, który jest pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami.

III. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu

Pisemny przetarg ofertowy zostanie przeprowadzony w Urzędzie Gminy Dydnia, 36-204 Dydnia 224

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta kupna Citroen C5” do dnia  11.09.2019r. pok.  Nr 102, do godz. 1000.

 

IV. Tryb, termin otwarcia/prezentacji ofert:

Oferty zostaną otwarte/zaprezentowane dnia 11.09.2019 r.  o godz. 10:15 wsiedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy w Dydni, Dydnia 224,  pokój nr: 100.

Nabywcą zostanie uczestnik, który zaoferuje najwyższą cenę zakupu samochodu osobowego CITROEN C5 HDI MR’05spośród ofert nie podlegających odrzuceniu biorących udział w postępowaniu.

W przypadku, gdy kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, przetarg zostanie przeprowadzony w formie licytacji między tymi oferentami. O miejscu i terminie licytacji zostaną powiadomieni oferenci, którzy złożyli równorzędne oferty.

 

V. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta oraz termin i miejsce złożenia:

Oferta powinna zawierać:

1) dokładne oznaczenie podmiotu, dokładne dane adresowe, telefonkontaktowy, NIP albo PESEL – jeśli oferta pochodzi od osobyfizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,

2) Wykonawca nie ma obowiązku załączyć do oferty odpisu z KRS lub informacji z centralnej informacji o działalności gospodarczej.  

3) pisemne oferty należy złożyć wg załączonego wzoru stanowiącego załącznik nr 1do ogłoszenia

4) oświadczenie Oferenta, że dokonał oględzin samochodu będącegoprzedmiotem przetargu, zapoznał się z jego stanem technicznym,zweryfikował oznaczenia identyfikujące samochód oraz że przedmiotw pełni akceptuje lub oświadczenie, że pomimo niedokonania oględzin akceptuje rzeczywisty stan pojazdu i nie wnosi do niego zastrzeżeń,

5) parafowany wzór umowy(załącznik nr 2do ogłoszenia).

 

VI. Termin zwiazania ofertą i zawarcia umowy sprzedaży:

Termin związania ofertą: 21 dni

 

Umowa sprzedaży zostanie zawarta w miejscu i terminie wskazanym przezOrganizatora przetargu, przy czym termin ten będzie nie dłuższy niż 5 dniroboczych od rozstrzygnięcia przetargu.

 

VIII. Pozostałe informacje:

1) Organizator przetargu przewiduje możliwość jednokrotnego wezwania do usunięcia braków.

2) Jedyne kryterium według którego nastąpi ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty stanowi cena brutto. Oferent, który zaoferuje najwyższą cenę wygra przetarg i zostanie z nim zawarta umowa sprzedaży.

3) Wszelkie koszty związane z zawarciem i wykonaniem umowy ponosi kupujący.

4) Kupujący jest zobowiązany zapłacić, zgodnie z umową, cenę nabycia w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury VAT.

5) Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

6) Wydanie przedmiotu sprzedaży Kupującemu nastąpi zgodnie z umową, niezwłocznie po dokonaniu zapłaty, czyli po wpływie ceny nabycia samochodu na rachunek bankowy Organizatora.

                                 

                                                                                                         Wójt Gminy Dydnia

                                                                                                           /-/ Alicja Pocałuń

 

Załączniki

  Załacznik nr 2 - U...troen C5.docx 21,35 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 -f... ofertowy.doc 33,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  ogłoszenie.doc 24,77 MB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się