2019-03-28

Referat Geodezji Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Obywatelskich

mgr Stanisław Pytlowany - Kierownik Referatu, tel. (13)4308123, pokój 107
mgr Wiesława Bukład – Inspektor, tel. (13)4308147, pokój 107
mgr inż. Małgorzata Chorążak – Inspektor, tel. (13)4308147, pokój 107
mgr Jacek Demczak – Inspektor, tel. (13)4308147, pokój 107
Do zadań Referatu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Obywatelskich należy w szczególności:
1.    Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność gminy w zakresie uregulowanym ustawą o gospodarce nieruchomościami, w tym: sprzedaż, dzierżawa, użyczenie, trwały zarząd, wieczyste użytkowanie.
2.    Prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia.
3.    Prowadzenie i gromadzenie dokumentacji dotyczącej gospodarki nieruchomościami oraz rejestru nieruchomości stanowiących własność gminy.
4.    Prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą mienia komunalnego gminy.
5.    Prowadzenie spraw związanych z nabywaniem gruntów na własność.
6.    Regulowanie stanu prawnego w księgach wieczystych dla nieruchomości niezbędnych do wykupu lub wywłaszczenia oraz regulowanie stanu prawnego nieruchomości gminnych.
7.    Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.
8.    Prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa i leśnictwa.
9.    Przyjmowanie oświadczeń i zeznań świadków oraz wydawanie zaświadczeń związanych z pracą w rolnictwie.
10.    Prowadzenie spraw dotyczących rozgraniczeń.
11.    Wykonywanie prawa pierwokupu.
12.    Prowadzenie spraw dotyczących przekształcania prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności.
13.    Przygotowanie, prowadzenie i nadzór w zakresie modernizacji i inwestycji oświetlenia ulicznego.
14.    Współpraca z Rejonem Energetycznym przy modernizacji i inwestycjach sieci energetycznej gminy.
15.    Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody, a w szczególności przygotowywanie decyzji zezwalających na usuwanie drzew oraz prowadzenie spraw związanych z pomnikami przyrody.
16.    Współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi.
17.    Zgłaszanie wniosków w zakresie potrzeb, świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obronnego przygotowania terenu i ludności.
18.    Realizacja zadań z zakresu ochrony p. poż., w tym nadzór nad działalnością ochotniczych straży pożarnych.
19.    Planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej.
20.    Przygotowanie formacji obrony cywilnej oraz prowadzenie szkoleń w tym zakresie,
a także szkoleń ludności w zakresie powszechnej samoobrony.
21.    Kierowanie oraz koordynowanie akcjami ratunkowymi.
22.    Organizacyjno – rzeczowe zabezpieczenie realizacji zadań Gminnego Komitetu Przeciwpowodziowego.
23.    Realizacja zadań związanych z organizacją i funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Reagowania.
24.    Organizacja ćwiczeń Gminnego Zespołu Reagowania i koordynowanie ich
z Powiatowymi i Wojewódzkimi Zespołami Reagowania Kryzysowego.
25.    Zapewnienie sprawności działania systemów monitorowania zagrożeń oraz ostrzegania o klęskach żywiołowych,
26.    Realizowanie zadań określonych przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w tym:
-  przedstawianie Wójtowi wniosków w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,
-  inicjowanie kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
-  realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
27. Prowadzenie kancelarii tajnej.
28. Prowadzenie spraw z zakresu informacji niejawnych:
-    kontrolę ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji w Urzędzie,
-    okresowe kontrole ewidencji materiałów i obiegu dokumentów niejawnych,
-    szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
-    przeprowadzanie zwykłego postępowania sprawdzającego na pisemne polecenie Wójta wobec kandydata na stanowiska z dostępem do informacji niejawnych,
-    przechowywanie akt przeprowadzonych postępowań sprawdzających,
-    prowadzenie wykazu stanowisk oraz osób dopuszczonych do pracy na stanowiskach,
z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych,
-    nadzorowanie działania kancelarii tajnej.
29. Prowadzenie spraw z zakresu zarządzania Kryzysowego wynikającego z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.
30. Współpraca z organami ścigania i sądownictwem.
31. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie robót publicznych, interwencyjnych i stażów.
32. Prowadzenie archiwum zakładowego.
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się