2019-03-25

Referat Podatków i Opłat Lokalnych

Adam Bieda – kierownik referatu
Lucyna Żaczek – inspektor
Halina Marszałek – inspektor
Anna Kaszowska - pomoc administracyjna
Iwona Siedlecka - pomoc administracyjna

Kontakt
Urząd Gminy Dydnia
36-204 Dydnia 224, parter pok. nr 2 i 3
tel. 13 4308126, 13 4308156
email: urzad@gminadydnia.pl

 


Zakresy szczególnych obowiązków pracowników:
I Adam Bieda   pok. nr 2 tel. 13 4308126
1) organizacja pracy referatu
2) opracowywanie projektów uchwał rady Gminy w zakresie ustalania stawek podatków i opłat lokalnych oraz stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi
3) rozpatrywanie opinii w sprawach podatków przez Urząd Skarbowy,
4) dokonywanie wymiaru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości osobom fizycznym,
5) wydawanie decyzji ustalających i zmieniających wysokość zobowiązań podatkowych,
6) prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach podatkowych,
7) sporządzanie wniosków do właściwego sądu o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym podatniku w przypadku, gdy spadkobiercy nie są zainteresowaniu przeprowadzeniem postępowania spadkowego,
8) rozpatrywanie podań o zastosowanie ulg, umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty podatków osobom fizycznym z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej oraz przygotowanie decyzji w tym zakresie,
9) kontrola powszechności opodatkowania,
10) wydawania zaświadczeń w sprawach podatkowych, przygotowywania spisu wyborców do Izb Rolniczych,
11) współpraca z innymi organizacjami i instytucjami (komornik, ZUS, KRUS, bank, Urząd Statystyczny),
12) postępowanie związane z ochrona danych osobowych i przestrzeganie tajemnicy skarbowej, sporządzanie sprawozdań z zakresu spraw objętych zakresem czynności,
13) podpisywanie tytułów wykonawczych,

II Halina Marszałek – inspektor pok. nr 2 tel. 13 4308126
   Anna Kaszowska – pomoc administracyjna (zastępstwo)
1. Prowadzenie analitycznej ewidencji księgowej podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
2. Prowadzenie postepowań wyjaśniających w sprawach podatkowych i przygotowywanie decyzji określających i zmieniających wysokość zobowiązań podatkowych osobom prawnym.
3. Przygotowywanie konto-kwitariuszy oraz wprowadzanie w nich  zmian.
4. Rozliczanie sołtysów z inkasa zobowiązań pieniężnych,
5. Naliczanie wynagrodzenia prowizyjnego sołtysom za inkaso.
6. Weryfikacja danych zawartych w deklaracjach podatkowych osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
7. Kontrola powszechności opodatkowania.
8. Sporządzanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach oraz o zaległościach podatkowych.
9. Sporządzanie upomnień oraz tytułów wykonawczych.
10. Rozpatrywanie podań o zastosowanie ulg, umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty podatków osobom prawnym z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej oraz przygotowywanie decyzji w tym zakresie.
11. Prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością w zakresie pomocy publicznej.
12. Współpraca z innymi organami i instytucjami (komornik, ZUS, KRUS, bank).
13. Postepowanie związane z ochroną danych osobowych i przestrzeganie tajemnicy skarbowej.
14. Sporządzanie sprawozdań z zakresu spraw objętych zakresem czynności.
15. Przyjmowanie i wprowadzanie wniosków w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

III Lucyna Żaczek – inspektor pok. nr 3 tel. 13 4308156
1.  prowadzenie spraw związanych z podatkiem od środków transportowych,
2. prowadzenie dokumentacji dot. zwrotu części podatku akcyzowego rolnikom,
3. współpraca z innymi organami  i  instytucjami ( komornik, ZUS, KRUS, bank),
4. sporządzanie sprawozdań z zakresu spraw objętych zakresem czynności,
5. postępowanie związane z ochroną danych osobowych i przestrzeganie  tajemnicy skarbowej,
6. prowadzenie ewidencji analitycznej środków trwałych, przedmiotów nietrwałych i materiałów – dokonywanie ich wyceny zgodnie z obowiązującymi  w tym zakresie przepisami;
7. czuwanie nad prawidłowym przebiegiem inwentaryzacji oraz rozliczanie osób materialnie odpowiedzialnych,
8. wydawanie kart drogowych  i rozliczanie paliwa na samochód służbowy,

IV Iwona Siedlecka – pomoc administracyjna pok. nr 2 tel. 13 4308156
1. Wymiar i naliczanie opłaty śmieciowej,
2. Dekretacja i księgowanie dokumentów finansowo-księgowych,
3. Prowadzenie spraw związanych z windykacją opłaty śmieciowej,
4. Sporządzania sprawozdań,
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się