2019-03-25

Referat Podatków i Opłat Lokalnych

Adam Bieda – kierownik referatu
Lucyna Żaczek – inspektor
Halina Marszałek – inspektor
Natalia Franczak - podinspektor
Iwona Siedlecka - inspektor

Kontakt
Urząd Gminy Dydnia
36-204 Dydnia 224, parter pok. nr 2 i 3
tel. 13 4308126, 13 4308156
email: urzad@gminadydnia.pl

 


Zakresy szczególnych obowiązków pracowników:
I Adam Bieda   pok. nr 2 tel. 13 4308126
1) organizacja pracy referatu
2) opracowywanie projektów uchwał rady Gminy w zakresie ustalania stawek podatków i opłat lokalnych oraz stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi
3) rozpatrywanie opinii w sprawach podatków przez Urząd Skarbowy,
4) dokonywanie wymiaru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości osobom fizycznym,
5) wydawanie decyzji ustalających i zmieniających wysokość zobowiązań podatkowych,
6) prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach podatkowych,
7) sporządzanie wniosków do właściwego sądu o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym podatniku w przypadku, gdy spadkobiercy nie są zainteresowaniu przeprowadzeniem postępowania spadkowego,
8) rozpatrywanie podań o zastosowanie ulg, umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty podatków osobom fizycznym z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej oraz przygotowanie decyzji w tym zakresie,
9) kontrola powszechności opodatkowania,
10) wydawania zaświadczeń w sprawach podatkowych, przygotowywania spisu wyborców do Izb Rolniczych,
11) współpraca z innymi organizacjami i instytucjami (komornik, ZUS, KRUS, bank, Urząd Statystyczny),
12) postępowanie związane z ochrona danych osobowych i przestrzeganie tajemnicy skarbowej, sporządzanie sprawozdań z zakresu spraw objętych zakresem czynności,
13) podpisywanie tytułów wykonawczych,

II Halina Marszałek – inspektor pok. nr 2 tel. 13 4308126
   Anna Kaszowska – pomoc administracyjna (zastępstwo)
1. Prowadzenie analitycznej ewidencji księgowej podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
2. Prowadzenie postepowań wyjaśniających w sprawach podatkowych i przygotowywanie decyzji określających i zmieniających wysokość zobowiązań podatkowych osobom prawnym.
3. Przygotowywanie konto-kwitariuszy oraz wprowadzanie w nich  zmian.
4. Rozliczanie sołtysów z inkasa zobowiązań pieniężnych,
5. Naliczanie wynagrodzenia prowizyjnego sołtysom za inkaso.
6. Weryfikacja danych zawartych w deklaracjach podatkowych osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
7. Kontrola powszechności opodatkowania.
8. Sporządzanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach oraz o zaległościach podatkowych.
9. Sporządzanie upomnień oraz tytułów wykonawczych.
10. Rozpatrywanie podań o zastosowanie ulg, umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty podatków osobom prawnym z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej oraz przygotowywanie decyzji w tym zakresie.
11. Prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością w zakresie pomocy publicznej.
12. Współpraca z innymi organami i instytucjami (komornik, ZUS, KRUS, bank).
13. Postepowanie związane z ochroną danych osobowych i przestrzeganie tajemnicy skarbowej.
14. Sporządzanie sprawozdań z zakresu spraw objętych zakresem czynności.
15. Przyjmowanie i wprowadzanie wniosków w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

III Lucyna Żaczek – inspektor pok. nr 3 tel. 13 4308156
1.  prowadzenie spraw związanych z podatkiem od środków transportowych,
2. prowadzenie dokumentacji dot. zwrotu części podatku akcyzowego rolnikom,
3. współpraca z innymi organami  i  instytucjami ( komornik, ZUS, KRUS, bank),
4. sporządzanie sprawozdań z zakresu spraw objętych zakresem czynności,
5. postępowanie związane z ochroną danych osobowych i przestrzeganie  tajemnicy skarbowej,
6. prowadzenie ewidencji analitycznej środków trwałych, przedmiotów nietrwałych i materiałów – dokonywanie ich wyceny zgodnie z obowiązującymi  w tym zakresie przepisami;
7. czuwanie nad prawidłowym przebiegiem inwentaryzacji oraz rozliczanie osób materialnie odpowiedzialnych,
8. wydawanie kart drogowych  i rozliczanie paliwa na samochód służbowy,

IV Iwona Siedlecka – pomoc administracyjna pok. nr 2 tel. 13 4308156
1. Wymiar i naliczanie opłaty śmieciowej,
2. Dekretacja i księgowanie dokumentów finansowo-księgowych,
3. Prowadzenie spraw związanych z windykacją opłaty śmieciowej,
4. Sporządzania sprawozdań,
 

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..