2019-03-21

Urząd Stanu Cywilnego w Dydni

Małgorzata Pomykała - Kierownik USC
Beata Czerkies – Inspektor do spraw Ewidencji Ludności, Zastępca Kierownika USC
 
Kontakt
Urząd Stanu Cywilnego
36-204 Dydnia 224, parter pok.5
tel. (13) 4308125

Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste
parter pok.4
tel. (13) 4308138
email: urzad@gminadydnia.pl
 


Urząd Stanu Cywilnego pełni dyżur w czasie dłuższych przerw świątecznych w sprawie sporządzania aktów zgonu  pod nr tel. 697 977 131.

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego (USC) należy w szczególności:
1. Sporządzanie aktów urodzeń.
2. Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka.
3. Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.
4. Wydawanie zaświadczeń upoważniających do zawarcia „małżeństwa konkordatowego”.
5. Sporządzanie aktów zawarcia małżeństwa.
6. Sporządzanie aktów zgonów.
7. Wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego.
8. Przeniesienie do rejestru stanu cywilnego aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu sporządzonego poza granicami Polski
9. Wprowadzanie wzmianek dodatkowych i przypisków do aktów stanu cywilnego.
10. Przyjmowanie oświadczeń o powrocie osoby rozwiedzionej do poprzedniego nazwiska.
11. Prowadzenie akt zbiorowych i skorowidzów dla ksiąg stanu cywilnego.
12. Przygotowywanie projektów wniosków o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie.
13. Prowadzenie korespondencji konsularnej.
14. Sporządzanie testamentów.
 
Do zadań Ewidencji Ludności (EL) należy w szczególności:
1. Przyjmowanie zgłoszeń związanych z realizacją obowiązku meldunkowego przez obywateli RP i cudzoziemców polegającego na:
a) zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego,
b) wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego,
c) zgłoszeniu wyjazdu poza granice RP oraz powrotu z wyjazdu poza granice RP.
2. Dokonywanie rejestracji danych w rejestrze PESEL w zakresie wynikającym z ustawy o ewidencji ludności.
3. Aktualizowanie danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców.
4. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych i wydawanie decyzji administracyjnych z tego zakresu.
5. Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców.
6. Nadawanie i zmiana numeru PESEL w zakresie wynikającym z ustawy o ewidencji ludności.
7. Prowadzenie i aktualizowanie rejestru wyborców, wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach rejestru wyborców.
8. Sporządzanie i aktualizacja spisów wyborców.
W zakresie dowodów osobistych:
9. Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego.
10. Wydawanie zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.
11. Unieważnianie dowodów osobistych w Rejestrze Dowodów Osobistych.
12. Nadawanie numeru PESEL obywatelom polskim zamieszkującym poza granicami RP w związku z ubieganiem się o polski dokument tożsamości.
13. Prowadzenie archiwum dokumentacji dowodów osobistych.
 

Załączniki

  dowody D klauzaula na bip.docx 20,87 KB (doc) szczegóły pobierz
  ewidencja ludności...klauzula.docx 18,38 KB (doc) szczegóły pobierz
  Klauzula USC D-1.docx 18,81 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się