Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-04-17 10:29:59  Grzegorz Cipora

Utworzono artykuł 213542 o nazwie 'Konkurs na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Końskiem'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste213542
user_idpuste2501348
resource_idpuste2395
namepusteKonkurs na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Końskiem
category_idpuste35134
language_idpuste1
shortpusteKonkurs na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Końskiem
fullpuste

Zarządzenie Nr 110/2019

Wójta Gminy Dydnia

z dnia 17 kwietnia 2019 r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Księdza Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka w Końskiem,

Końskie 35, 36-204 Dydnia

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Grabówce, Grabówka 65a, 36-207Grabownica

 

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ) i art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) oraz par. 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadgimnazjalnej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587) zarządzam co następuje:

 

§ 1

•    Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Księdza Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka w Końskiem, Końskie 35, 36-204 Dydnia.

•    Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Grabówce, Grabówka 65a, 36-207 Grabownica.

 

 

§ 2

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Dydnia odrębnym Zarządzeniem.

 

§ 3

1.      Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

2.      Ogłoszenie zamieszcza się na:

•    stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Dydnia,

•    stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Podkarpackiego Kuratora Oświaty
w Rzeszowie,

•    tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dydnia.

 

§ 4

1.      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2.      Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Obsługi Szkół Gminy Dydnia.

 

 

 

Wójt

 

mgr Alicja Pocałuń

publishfrompuste2019-04-17 00:00:00
_activepuste1
slugpustekonkurs-na-dyrektora-szkoly-podstawowej-w-konskiem
2019-04-17 10:29:59  Grzegorz Cipora

Załączono plik 539756

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2086705
user_idpuste2501348
fobject_idpuste539756
resource_idpuste2395
modelpusteArticle
foreign_idpuste213542
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się