2019-03-19

Zakład Gospodarki Komunalnej

Andrzej Sokołowski - Kierownik

Ireneusz Sokołowski – Główny Księgowy

Katarzyna Źrebiec – inspektor

tel. (013) 430 81 51
e-mail: zgkdydnia@onet.eu

 


Zakład wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych w zakresie:
1. Gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi, w tym:
a) zarząd nieruchomościami i budynkami stanowiącymi własność gminy, zawieranie i rozwiązywanie umów o najem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz innych pomieszczeń,
b) eksploatacja, konserwacja, remonty w budynkach zarządzanych i stanowiących własność gminy,
c) obsługa kotłowni centralnego ogrzewania w obiektach własnych gminy.
2. Dróg, ulic, mostów placów oraz organizacji ruchu drogowego, w tym:
a) remont i modernizacja nawierzchni dróg gminnych,
b) zimowe utrzymanie dróg gminnych,
c) odmulanie, udrażnianie, odkrzaczenie rowów i przepustów przy drogach gminnych,
d) budowa, modernizacja i utrzymanie chodników przy drogach gminnych,
e) utrzymanie placów, parkingów gminnych.
3. Wodociągów i zaopatrzenia w wodę, w tym:
a) modernizacja, eksploatacja studni ujęć wodnych, hydroforni, sieci wodociągowej i innych urządzeń wodociągowych,
b) produkcja, uzdatnianie, przesyłanie, dystrybucja i sprzedaż wody,
c) budowy i rozbudowy urządzeń wodociągowych,
d) wykonywanie przyłączy do sieci wodociągowej na koszt osoby ubiegającej się przyłączenie nieruchomości do sieci.
4. Kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, w tym:
a) budowy i rozbudowy urządzeń kanalizacyjnych,
b) wykonywanie przyłączy do sieci kanalizacyjnej na koszt osoby ubiegającej się przyłączenie nieruchomości do sieci,
c) modernizacja, eksploatacja oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnych i innych urządzeń,
d) odbieranie i oczyszczanie ścieków.
5. Utrzymania czystości i porządku oraz wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, w tym:
a) świadczenie usług w zakresie zbiórki i wywozu odpadów komunalnych stałych na wysypisko, a ciekłych na oczyszczalnie celem ich oczyszczenia.
6. Zieleni gminnej i zadrzewień oraz utrzymania gminnych terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych w tym:
a) odkrzaczanie, koszenie terenów rekreacyjnych, oraz przyległych do obiektów sportowy i obiektów użyteczności publicznej,
b) utrzymanie, eksploatacja, konserwacja gminnych obiektów sportowych.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się