2019-03-19

Zespół Obsługi Szkół

Jolanta Bieda - Dyrektor

Teresa Krowiak - Główny Księgowy

Irena Rajchel -  Inspektor

Przemysław Strzałka - Inspektor

Anna Seman - Inspektor

 

tel. (13)4308143

 


Zespół Obsługi Szkół Gminy Dydnia jest jednostką organizacyjną utworzoną w celu wykonywania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół  podstawowych i szkoły muzycznej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dydnia.
Działalnością Zespołu kieruje dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz.
Zespół jest jednostką budżetową Gminy Dydnia.

Podstawą działania jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Radę Gminy Dydnia.
Zespół posługuje się pieczęcią o brzmieniu: „Zespół Obsługi Szkół Gminy Dydnia”.
Bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem Zespołu sprawuje Wójt Gminy.
Siedziba Zespołu mieści się w budynku Urzędu Gminy Dydnia Nr 224.
Celem Zespołu jest zapewnienie obsługi, o której mowa w § 2 niżej wymienionym szkołom:
1) Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Dydni,
2) Szkoła Podstawowa w Grabówce,
3) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jabłonce,
4) Szkoła Podstawowa im. Abpa Ignacego Tokarczuka w Końskiem,
5) Zespół Szkół w Niebocku w skład którego wchodzą:
 a) Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Niebocku,
 b) Przedszkole w Niebocku,
6) Szkoła Podstawowa w Wydrnej,
7) Samorządowe Przedszkole w Dydni,
8) Szkoła Muzyczna I stopnia w Dydni.

Do zadań Zespołu w szczególności należy:
1) prowadzenie bazy danych oświatowych w formie elektronicznej;
2) przygotowanie do zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół  i aneksów do tych arkuszy;
3) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji płacowej i finansowo-księgowej;
4) opracowywanie sprawozdań statystycznych oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań ustalonych w odrębnych przepisach w zakresie wykonywanych zadań;
5) opracowywanie projektów zarządzeń i uchwał dotyczących oświaty;
6) współpraca z komisjami Rady Gminy Dydnia, związkami zawodowymi i instytucjami działającymi w sferze oświaty i wychowania;
7) obsługa administracyjna postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego i przygotowanie decyzji w tym zakresie;
8) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora placówki oświatowej;
9) obsługa finansowo-księgowa oraz prowadzenie i koordynowanie działań w zakresie funduszu zdrowotnego dla nauczycieli;
10)  obsługa finansowo-księgowa oraz prowadzenie i koordynowanie działań w zakresie dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli;
11) współpraca z organem nadzoru pedagogicznego w dokonywaniu oceny pracy dyrektorów szkół;
12) nadzorowanie działań dyrektorów szkół w zakresie utrzymania obiektów w należytym    stanie sanitarnym zapewniającym higieniczne i bezpieczne warunki pracy pracowników  i nauki uczniów;
13) prowadzenie spraw związanych z nagrodami Wójta Gminy Dydnia;
14) prowadzenie teczek akt osobowych dyrektorów szkół oraz pracowników Zespołu;
15)  prowadzenie działań związanych z ochroną danych osobowych;
16) sporządzanie list płac,  dokonywanie wypłat wynagrodzeń oraz naliczanie  i odprowadzanie związanych z tym składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz podatków od osób fizycznych;
17) wykonywanie obowiązków pracodawcy w zakresie ubezpieczeń społecznych  i podatków, w tym:
-  prowadzenie kart wynagrodzeń i kart zasiłkowych,
- rejestrowanie w ZUS nowo zatrudnionych pracowników i wyrejestrowywanie zwolnionych z pracy,
- sporządzanie deklaracji miesięcznych do ZUS oraz korekt tych deklaracji,
- sporządzanie deklaracji podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla obecnych i byłych pracowników podległych jednostek dla celów emerytalnych i naliczania kapitału  początkowego;
18) obsługa umów cywilnoprawnych (zlecenia i o dzieło) zwieranych przez jednostki  obsługiwane;
19) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej funduszy świadczeń socjalnych Zespołu i jednostek obsługiwanych;
20) prowadzenie rachunkowości jednostek obsługiwanych zgodnie z obowiązującymi
przepisami i przyjętymi zasadami rachunkowości;
21) opracowywanie projektów planów finansowych w terminach ustawowych oraz ich zmian na wniosek i w   porozumieniu z dyrektorami jednostek obsługiwanych;
22) bieżąca analiza dochodów, wydatków i kosztów jednostek obsługiwanych oraz
informowanie ich o stopniu realizacji rocznych planów dochodów i wydatków;
23) koordynowanie czynności inwentaryzacyjnych składników majątkowych jednostek obsługiwanych;
24) sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych jednostek obsługiwanych;
25) organizowanie i koordynowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do szkół, ośrodków i placówek oświatowych (w tym uczniów niepełnosprawnych) lub zwrotu kosztów.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się