2019-03-19

Zespół Obsługi Szkół

Jolanta Bieda - Dyrektor

Teresa Krowiak - Główny Księgowy

Irena Rajchel -  Inspektor

Przemysław Strzałka - Inspektor

Anna Seman - Inspektor

 

tel. (13)4308143

 


Zespół Obsługi Szkół Gminy Dydnia jest jednostką organizacyjną utworzoną w celu wykonywania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół  podstawowych i szkoły muzycznej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dydnia.
Działalnością Zespołu kieruje dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz.
Zespół jest jednostką budżetową Gminy Dydnia.

Podstawą działania jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Radę Gminy Dydnia.
Zespół posługuje się pieczęcią o brzmieniu: „Zespół Obsługi Szkół Gminy Dydnia”.
Bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem Zespołu sprawuje Wójt Gminy.
Siedziba Zespołu mieści się w budynku Urzędu Gminy Dydnia Nr 224.
Celem Zespołu jest zapewnienie obsługi, o której mowa w § 2 niżej wymienionym szkołom:
1) Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Dydni,
2) Szkoła Podstawowa w Grabówce,
3) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jabłonce,
4) Szkoła Podstawowa im. Abpa Ignacego Tokarczuka w Końskiem,
5) Zespół Szkół w Niebocku w skład którego wchodzą:
 a) Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Niebocku,
 b) Przedszkole w Niebocku,
6) Szkoła Podstawowa w Wydrnej,
7) Samorządowe Przedszkole w Dydni,
8) Szkoła Muzyczna I stopnia w Dydni.

Do zadań Zespołu w szczególności należy:
1) prowadzenie bazy danych oświatowych w formie elektronicznej;
2) przygotowanie do zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół  i aneksów do tych arkuszy;
3) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji płacowej i finansowo-księgowej;
4) opracowywanie sprawozdań statystycznych oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań ustalonych w odrębnych przepisach w zakresie wykonywanych zadań;
5) opracowywanie projektów zarządzeń i uchwał dotyczących oświaty;
6) współpraca z komisjami Rady Gminy Dydnia, związkami zawodowymi i instytucjami działającymi w sferze oświaty i wychowania;
7) obsługa administracyjna postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego i przygotowanie decyzji w tym zakresie;
8) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora placówki oświatowej;
9) obsługa finansowo-księgowa oraz prowadzenie i koordynowanie działań w zakresie funduszu zdrowotnego dla nauczycieli;
10)  obsługa finansowo-księgowa oraz prowadzenie i koordynowanie działań w zakresie dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli;
11) współpraca z organem nadzoru pedagogicznego w dokonywaniu oceny pracy dyrektorów szkół;
12) nadzorowanie działań dyrektorów szkół w zakresie utrzymania obiektów w należytym    stanie sanitarnym zapewniającym higieniczne i bezpieczne warunki pracy pracowników  i nauki uczniów;
13) prowadzenie spraw związanych z nagrodami Wójta Gminy Dydnia;
14) prowadzenie teczek akt osobowych dyrektorów szkół oraz pracowników Zespołu;
15)  prowadzenie działań związanych z ochroną danych osobowych;
16) sporządzanie list płac,  dokonywanie wypłat wynagrodzeń oraz naliczanie  i odprowadzanie związanych z tym składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz podatków od osób fizycznych;
17) wykonywanie obowiązków pracodawcy w zakresie ubezpieczeń społecznych  i podatków, w tym:
-  prowadzenie kart wynagrodzeń i kart zasiłkowych,
- rejestrowanie w ZUS nowo zatrudnionych pracowników i wyrejestrowywanie zwolnionych z pracy,
- sporządzanie deklaracji miesięcznych do ZUS oraz korekt tych deklaracji,
- sporządzanie deklaracji podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla obecnych i byłych pracowników podległych jednostek dla celów emerytalnych i naliczania kapitału  początkowego;
18) obsługa umów cywilnoprawnych (zlecenia i o dzieło) zwieranych przez jednostki  obsługiwane;
19) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej funduszy świadczeń socjalnych Zespołu i jednostek obsługiwanych;
20) prowadzenie rachunkowości jednostek obsługiwanych zgodnie z obowiązującymi
przepisami i przyjętymi zasadami rachunkowości;
21) opracowywanie projektów planów finansowych w terminach ustawowych oraz ich zmian na wniosek i w   porozumieniu z dyrektorami jednostek obsługiwanych;
22) bieżąca analiza dochodów, wydatków i kosztów jednostek obsługiwanych oraz
informowanie ich o stopniu realizacji rocznych planów dochodów i wydatków;
23) koordynowanie czynności inwentaryzacyjnych składników majątkowych jednostek obsługiwanych;
24) sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych jednostek obsługiwanych;
25) organizowanie i koordynowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do szkół, ośrodków i placówek oświatowych (w tym uczniów niepełnosprawnych) lub zwrotu kosztów.

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..